Zbiory
W trakcie realizacji projektu, jego uczestnicy gromadzą dokumenty, stanowiące materiał źródłowy dla późniejszych analiz. Niektóre z nich są na tyle ważnym źródłem historycznym, że warto je udostępnić w całości. Tak jest w przypadku protokołów ustaleń Rady Ministrów, sporządzanych każdorazowo po każdym oficjalnym posiedzeniu rządu. W latach 1989-1993 protokoły te były przygotowywane w Biurze Prezydialnym Urzędu Rady Ministrów i po akceptacji przez sekretarza Rady Ministrów, podpisywane przez premiera. Protokoły te sporządzano na podstawie zapisów przebiegu obrad posiedzeń rządu, czyli nagrań z ich przebiegu, spisywanych po zakończeniu danego posiedzenia. W przeciwieństwie do obszernych zapisów przebiegu obrad, mających roboczy charakter, liczące zwykle kilka stron protokoły ustaleń, stanowią oficjalny dokument, wyliczający decyzje podjęte przez Radę Ministrów, a czasem także odzwierciedlający spory do jakich dochodziło wśród jej członków. W przypadku niektórych protokołów, których numerację rozpoczynano od nr 1 wraz z początkiem każdego roku kalendarzowego, załączano do nich także teksty krótkich uchwał i deklaracji przyjmowanych przez członków Rady Ministrów.

Poniżej publikujemy skany protokołów z okresu istnienia rządów Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej, a w miarę realizacji projektu zamieszczać będziemy także inne ważne dokumenty dotyczące funkcjonowania rządów koalicyjnych w Polsce w l. 1989-2001.

Sugerowany wzór cytowania dokumentów w projekcie Rządy Koalicyjne w Polsce 1989-2001

1.Nazwy dokumentu 2. Nazwy kolekcji 3. Nazwy projektu

Przykład: Protokół posiedzenia rządu z dnia … , Zbiór protokołów posiedzeń Rady Ministrów Projekt, Rządy Koalicyjne 1989-2001, NCN OPUS-18 nr 2019/35/B/HS3/02406

Rząd Tadeusza Mazowieckiego 1989-1991
Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego 1991
Rząd Hanny Suchockiej 1992-1993
Zespół Ryszarda Wojtkowskiego